Hucclecote

10th Oct v Spires Won 39 - 32
7th Nov v Bournemouth Won 44 - 37
14th Nov v Raychem Won 42 - 33
5th Dec v Galmington
23rd Jan v Spires
6th Feb v Bournemouth
13th Feb v Raychem
13th Mar v Galmington