Raychem

3rd Oct v Galmington Lost 45 - 51
14th Nov v Hucclecote Lost 33 - 42
5th Dec v Bournemouth
9th Jan v Galmington
16th Jan v Spires
6th Feb v Spires
13th Feb v Hucclecote
13th Mar v Bournemouth

The following adjustments were applied to Raychem: